lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För handledare till N-fakstudent

Regelverk och process för examensarbete i kärnfysik vid naturvetenskapliga fakulteten

I samband med att du blir kontaktad angående handledning av ett examensarbete, läs igenom informationen som finns på institutionens websida. I korthet är processen följande:

Studenten anmäler sig till någon av kurserna FYSK01, FYSM31, FYSM60 eller MAXM30 beroende på vilken typ av examensarbete som skall utföras. Information om vad de olika koderna representerar och kursernas förkunskapskrav finns på sidan ovan. En generell tidsplan för examensarbeten finns också angiven. Läs också igenom fakultetens generella regler som även innehåller grundläggande information om betygskriterier.

Det är obligatoriskt för en student som vill påbörja ett examensarbete att delta i introduktionsmötet för respektive kurs. Tidpunkt för mötet finns på institutionens websida på samma sätt som för övriga kurser. Ett e-postmeddelande sänds också ut centralt från Fysik/N-fak till studenterna i början av terminen för att informera om introduktionsmötet så att studenten kan diskutera med potentiella handledare innan kursstart.

Om du kommer överens med en student om att handleda ett examensarbete, skriv ut kontrakt samt appendix (finns på sidan ovan), fyll i kontraktet med studenten och skriv under tillsammans. Kontraktet skickas sedan per e-mail till Claudio Verdozzi innan introduktionsmötet. En lista över alla examensarbeten på Fysik/N-fak sammanställs därpå.

Kopia på underskrivet kontrakt till epostlänken just här nedanför. Riskbedömning av examensarbetet och undertecknad deklaration att man läst, förstått och kommer att följa avd. för Kärnfysiks regler måste också lämnas till Anneli (för mer info, se HMS (kräver inloggning)).

Examensarbetets slut: Skriftlig rapport och sammanfattning ska i version som lämpar sig för granskning tillställas examinator, Joakim Cederkäll, två veckor innan seminariet, alternativt det datum examinator bestämt. För mer information om institutionens regler för seminariet och rapporten se ovanstående websida. Seminariedag bestäms av examinator, som efterhör med handledare och student om föreslagna seminariedatum ev. behöver justeras. Vid seminariet ska 25 ex av rapporten finnas tillgängliga för utdelning. Vid brist på tryckta rapporter ska erbjudas möjlighet att beställa elektronisk kopia (pdf-fil). 3 tryckta exemplar samt elektronisk kopia lämnas till Yulia Lindholm för arkivering.

Annonsering av seminarium: Handledare eller examensarbetare meddelar Yulia Lindholm detaljer kring seminariet senast en vecka i förväg. Seminariet annonseras av Yulia Lindholm via gruppmail till samtliga anställda vid avd. för Kärnfysik och anslag senast en vecka i förväg.

Sidansvarig:

Ersättning till handledare

Avdelningen ersätter inte handledda examensarbeten per automatik. Alla pågående och avslutade examensarbeten, även sådana som avdelningen inte får ersättning för, ska synas på hemsidan, av rekryteringsskäl.