lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Fysikexperiment i forskning och samhälle

Fysikexperiment i forskning och samhälle, FYSN11 (7,5 hp)

Vad är ett experiment och hur väljer man experimentell metod och mätteknik för att studera och lösa ett specifikt forsknings- eller samhällsproblem. Kursen behandlar dessa frågor genom att tillämpa generella fysikaliska principer i en mångfald olika sammanhang. Som exempel kan tas begreppet ”spridningsexperiment” som används såväl för materialstudier av makroskopiska system som för att studera naturens fundamentala egenskaper i mikrokosmos.


Baserat på en teori eller hypotes, bryts ett komplicerat förlopp ner i enklare delprocesser som kan återskapas och analyseras experimentellt i laboratoriet. Med subprocesserna verifierade, återknyts till ursprungshypotesen så att generella slutsatser om det sammansatta problemet kan dras.


Kursen kan delas upp i tre huvuddelar:
• Föreläsningsserie om olika typer av fysikexperiment
• Växelverkan och detektion av joniserande strålning
• Vetenskapsjournalistik – besök i forskargrupper

Page Manager: