lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Otoliter

Inledning

Över hela världen är fiskerinäringen på nedåtgående. Enligt ”Food and Agricultural Organization of the United Nations”, utnyttjas cirka tre fjärdedelar av den globala kommersiella fiskerinäringen på sin maxgräns eller över denna, med ökande kollapser av fiskbestånd som följd. Situationen i Europa, svenska vatten inkluderat, är allvarlig. Bestånden av speciellt atlanttorsk (Gadus morhua) och europeisk ål (Anguilla anguilla), arter som en gång var så frekventa att en utfiskning aldrig ansågs som en risk, har blivit rejält hotade, och nått ett historiskt lågt antal. Ålen är i princip listad som ”utrotningshotad”. Beroende på dessa och liknande frågor, finns det idag än fler krav på en bättre förståelse för livshistorik, ekologi, habitatanvändning och exploateringsmönster, för att kunna konstruera fiskevårdsplaner. 


Frågeställning

Sedan 1990-talet har en grupp kärnfysiker och fiskeribiologer samarbetat inom olika studier, för att försöka förstå en del olika problem inom dessa och andra fiskarter. Vi har använt oss av de kemiska egenskaperna hos fiskars otoliter. Otoliter är små aragonitiska strukturer i teleosta (benfiskar) fiskars hörsel- och balansorgan. Hos juveniler avsätts tillväxtinkrement dagligen, och vuxna exemplar kan dateras med bättre noggrannhet än med datering via fiskfjäll. Förutom denna kronologiska egenskap, inlagras även mineraler och spårämnen. Vissa av dessa spårämnen, såsom strontium m.fl., inlagras direkt proportionellt mot omgivningens koncentrationer. Genom att analysera alla dessa upptagsmönster samtidigt, kan ett grundämnes variations-"fingeravtryck" relateras till habitatet. Till skillnad från fiskfjäll eller ben är otoliter metaboliskt stabila, och innehåller därför ett permanent mönster över tidigare förflyttningar eller förändringar. 

Mikroanalys av otoliters kemi är ett av de viktigaste och snabbast ökande områdena inom otolitforskning. Vi tillämpar den senaste teknologin utvecklad på Avd. för Kärnfysik (LTH) inom tre olika applikationer som berör hållbart fiske och fiskevård. Två av områdena är pågående undersökningar av kattegatt-torsk och östersjöål och det tredje berör en restaurering av en utrotningshotad art i Grand Canyon, USA. Vi ämnar föra det otolitkemiska forskningsområdet framåt genom att utveckla analysmetoder för upptag av spårelement och isotopprofiler i otoliter. Genom att analysera upptaget av stabila N-isotoper går det teoretiskt att avgöra när en växling i diet, t.ex. från zooplankton till andra mindre fiskar som föda, förekommer (vem äter vem!). Syreisotoperna är användbara som “environmental thermometers”. För närvarande är dessa typer av analyser destruktiva, d.v.s. de kräver att provet förstörs, men med vår icke-destruktiva metod för multielement-otolitanalys kan otoliterna analyseras med olika typer av analyser flera gånger. Följaktligen innebär dessa nya metoder att fiskars otoliter kan avslöja ännu mycket mer information än tidigare möjligt, dessutom utan att förstöra provet.

Sidansvarig: