lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

FAFA30 Fysik - Termodynamik och ellära

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i experimentell metodik, elektricitetslära, termodynamik och statistisk fysik. Kursen skall träna ett naturvetenskapligt förhållningssätt, öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningförmåga samt skriftlig redovisning.

Kursupplägg: Föreläsningar, räkneövningar, seminarier, obligatoriska laborationer

Obligatoriska laborationer: Experimentell metodik, Kretsprocesser,Trefas Ellära + annan El. För att få laborera krävs godkända förberedelseuppgifter i de fall de finns.

Obligatoriska laborationsrapporter: ska lämnas in senast 1 vecka efter laborationstillfället. 

 

För att bli godkänd på kursen: krävs godkänd laborationskurs (utförda laborationer inklusive förberedelseuppgifter och godkända rapporter), godkänd inlämningsuppgift samt godkänd skriftlig tentamen 

Kursen omfattar Experimentell metodik, Ellära och Termodynamik med tillämpningar:

Experimentell metodik:

 • Storheter och enheter
 • Omskrivning av funktionssamband
 • Enhetsanalys
 • Mätfelsbehandling

Ellära: bl.a 

 • Laddning, spänning och potentialdifferens
 • Motstånd, kondensator, induktans och impedans
 • Likström och växelström
 • Fasförskjutning och faskompensering 
 • Elanläggningar och elsäkerhet
 • Elektriska trefassystem
 • Mätning av elektriska storheter

Termodynamik: bl.a.

 • Temperatur 
 • Värme och värmeöverföring
 • Tryck
 • Ideala gaslagen
 • Strömmande fluider
 • Kretsprocesser
Sidansvarig:

Administrativ information

FAFA30

Poäng: 8 hp

Läsperiod: VT1

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: 

Mikael Elfman

Göran Frank

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMA415)

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Föreläsningar: ca.42 h

Övningar: ca.28 h

Laborationer: ca.12 h