lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

HMS

 

Covid: Risk analysis forms

Filled-in form should be sent to and be approved by Head of Division before any work-place based activities.

 Formulär (Swedish)

Form (English)

 

Kärnfysiks allmänna regler och särskilda säkerhetsföreskrifter

Dokumenten nedan ska läsas av alla anställda. Alla anställda måste årligen och skriftligen intyga att de läst och förstått reglerna. För arbete med joniserande strålning, se nedan.

Allmänna regler och information (uppdaterat 220107)

Särskilda säkerhetsföreskrifter (uppdaterat 220112)

Deklaration (uppdaterat 160113)

Deklaration Mikrohallen (uppdaterat 160112)

  

Riskbedömning

Riskbedömning ska göras för all verksamhet där det bedöms att det finns risker för arbetsskador, men även för andra typer av händelser, t ex stöld och datorintrång. Arbete med joniserande strålning ska alltid riskbedömas. Observera att riskbedömning ska godkännas av avdelningsföreståndaren innan arbetet utförs.

Instruktion för riskbedömning (kemiska riskkällor)

Mall för riskbedömning (kemiska riskkällor)

Mall för riskbedömning av laborationer  (av f.d. studierektor GU LTH Elisabeth Nilsson). Denna kan användas även för riskbedömning av laborativ forskning!

Procedurer och mall riskbedömningar från 2021 (uppdaterad 2021-05-07)

  

Hjälpredor

Generella säkerhets- och ordningsföreskrifter för laboratorier

Livräddning vid elskada

Instruktion för personal och studenter vid Avd. för Kärnfysik i händelse av brand och utrymning

Riktlinjer för utrymning vid tentamina: kursansvarig  tentamensvakt

Åtgärder vid brand och utrymning (2008), Utrymning vid LU/ Evacuation at LU (2017)

Brandfarliga varor - hantering på laboratorier

Lagstadgade medicinska undersökningar (2019)

Säkerhetsföreskrifter och rutiner för Aerosollaboratoriet

  

Hjälpredor joniserande strålning

Observera att arbete med joniserande strålning endast får ske efter att du har genomgått universitets strålskyddsutbildning (se första länken nedan för information och anmälan till kursen). Giltighetstid på certifikatet från kursen är 3 år, därefter måste kursen repeteras. Även lokal utbildning måste ske före användning av radioaktiva ämnen (kontakta Mikael Elfman för arbete i Fysiska institutionens lokaler). Detta gäller även för handledning av laborationer med radioaktiva preparat.

Strålsäkerhet på Lunds universitet

Strålskyddslag (2018:396)

Strålskyddsförordning (2018:506)

Strålsäkerhetsmyndighetens förskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning (SSMFS 2018:1)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare

UNEP: Radiation Effects and Sources (skrift om joniserande strålning)

RADIONUCLIDE AND RADIATION PROTECTION. DATA HANDBOOK 2002. (kräver inloggning på LUs web)

 

English versions

General and Specific Regulations

All employees should have read the documents below (General regulations and Safety regulations). Furthermore, all employees must sign the declaration below, assuring that they will adhere to the regulations at the Division of Nuclear Physics.

General Regulations and Information (updated 14 January 2022)

Specific Safety Regulations (updated 14 January 2022)

Declaration (updated 13 January 2016)

Declaration Micro hall (updated 12 January 2016)

 

Risk Assessment

Risk assessment should be carried out in all cases where there is a risk of occupational injury, but also in other cases, for example, the risk of theft and computer hacking.

Instructions for Risk Assessment

Protocol for risk assessment (to be used for risk assessments, in Swedish)

Procedure and template för risk assessments 2021 (updated 2021-05-06)

 

Other relevant documents

Instructions for Employees at the Division of Nuclear Physics in the Case of Fire and Evacuation

Fire and evacuation procedures

Aerosol laboratory safety regulations and routines

Lagstadgade medicinska undersökningar (2019)

 

Relevant documents regarding Radiation Safety

Radiation safety at Lund University (in Swedish)

Strålskyddslag (2018:396) (in Swedish)

Strålskyddsförordning (2018:506) (in Swedish)

Strålsäkerhetsmyndighetens förskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning (SSMFS 2018:1) (in Swedish)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (in Swedish)

UNEP: Radiation Effects and Sources (skrift om joniserande strålning)

RADIONUCLIDE AND RADIATION PROTECTION. DATA HANDBOOK 2002. (requires logging in to LU web)

Page Manager: