lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Kärnfysik

Aktuellt


Verksamhet

Verksamheten vid avdelningen för kärnfysik är inriktad både mot grundläggande och tillämpad kärnfysik samt aerosolfysik.  Den grundläggande kärnfysikforskningen bedrivs vid internationella forskningsanläggningar (t.ex. FAIR, CERN) men även ett lokalt laboratorium för utveckling av detektorsystem är en viktig komponent. Forskningen inom den tillämpade kärnfysiken utnyttjar mycket känsliga analysmetoder för element- och isotopmätningar, och bedrivs huvudsakligen vid de två mindre lokala acceleratorerna SSAMS (14C-mätning) och LIBAF, där jonstrålebaserade analysmetoder (bl a PIXE) används för tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskning.  Aerosolforskningen,  som på avdelningen härstammande från den tillämpade kärnfysiken och PIXE-tekniken, fokuserar på aerosolers inverkan på klimat, miljö och hälsa. Forskningen bedrivs både lokalt i ett välutrustat aerosollaboratorium på IKDC och via mätstationer och mätkampanjer.


Kopplingen mellan den grundläggande och tillämpade kärnfysiken är stark på det mättekniska området och olika samarbetsprojekt drivs inom detektorlaboratoriet. Aerosolfysiken är å andra sidan starkt kopplad till den analytiska sidan av den tillämpade kärnfysiken, där både SSAMS och LIBAF utnyttjas för karakterisering av aerosoler.

Forskning

 

Avdelningen har stort engagemang inom undervisningen vid fysiska institutionen, både på naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna.  Inom grundkurserna undervisas dels specialämnena miljö- och kärnfysik man även breda fysikkurser ingår i undervisningsuppdraget. På avancerad nivå är undervisningen fokuserad mot den specialistkompetens som finns och avdelningen driver för närvarande sju sådana kurser.

Undervisning

Sidansvarig:

Inloggning