lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Biosfärisk och Antropogen Radioaktivitet (BAR-gruppen)

Kontaktperson: Kristina Eriksson Stenström

Inom BAR-gruppen sysslar vi med mätning av radionuklider som producerats av människa och som återfinns i miljön runt oss. Vi använder både sönderfallsräknande metoder (vätskescintillatorteknik, alfa- och gammaspektrometri) samt masspektrometriska metoder (acceleratormasspektrometri, AMS). De ämnen vi främst analyserar är 3H (tritium, eller supertungt väte) och 14C (kol-14).

AMS är en superkänslig metod som faktiskt räknar enskilda atomer! AMS-teknikens kanske mest kända tillämpning är kol-14-datering (14C-datering), som används för att åldersbestämma upp till 50 000 år gamla geologiska och arkeologiska föremål.

På Lunds Universitet har vi arbetat med AMS sedan i början av 1990-talet. 2004 ersatte vi den stora AMS-maskinen som fanns på Fysiska Institutionen med en liten modern AMS-maskin (kallad SSAMS). SSAMS-anläggningen, som är specialdesignad för 14C-mätningar, finns på Geocentrum. Där finns också 14C-laboratoriet för åldersbestämningar inom geologi och arkeologi.

Forskargruppen för 14C-AMS på Avdelningen för Kärnfysik har sedan början av 1990-talet använt AMS-tekniken inom ett flertal olika forskningsområden. Exempel är undersökningar av utsläpp av vissa radioaktiva ämnen från kärnkraftverk, studier av radioaktiva ämnen som används inom sjukvård och inom utveckling av nya läkemedel. Något annat som sysselsatt vår forskargrupp är klimatforskning. Här har vi använt 14C för att bättre förstå hur människan påverkar klimatet genom utsläpp av små partiklar, t ex från eldning av ved och olja.

Nuvarande forskning 

Inom några år kommer världens mest kraftfulla spallationsanläggning, European Spallation Source (ESS), att driftsättas i Lund. BAR-gruppen är sedan 2017 tillsammans med forskare på Medicinsk Strålningsfysik i Malmö involverade i ett samarbetsavtal med ESS, benämnt “Monitoring of environmental radioactivity and radiation levels for ”Zero Point” assessment and contributions to ESS environmental monitoring plan”. Syftet är bl a att kartlägga nivåerna av joniserade strålning och koncentrationen av olika radionuklider i omgivningarna kring ESS före start av anläggningen. Detta görs för att i framtiden kunna säkerställa att ESS följer de krav som ställs från Strålsäkerhetsmyndigheten. Läs mer här!

Vi har under 2019 genomfört ett projekt som finansierats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) där vi bl a undersökt nivåerna av tritium i människa i Lundatrakten före start av ESS, klicka här för mer information! 

Vi studerar också radioaktiva ämnen i svenska kustvatten. Läs mer här!

En del av vår forskning fokuserar på så kallad bombpulsdatering. Den här metoden använder 14C som bildades i atomsfären vid kärnvapentest i mitten av 1900-talet som spårämne. Man kan exempelvis få värdefull information om hur snabbt olika sjukdomar utvecklas i människokroppen. Läs mer här!